Arts and Crafts explained

Regular arts and crafts activities can help children cultivate a range of personal and interpersonal skills, which will prove invaluable later on in life. First we must define and differentiate between art activities and craft activities. Arts are an open-ended, less structured activity with no predefined goal. Art usually involves a variety of materials with no set instructions and the idea is to express oneself through free creation. Craft activities on the other hand require more specific materials, are more structured and have a pre-defined goal - like the building of a birdhouse for instance. Arts and crafts can be combined to effectively reach certain developmental goals in children. According to Eric Erickson, in Childhood and Society, the development fields of children ages five to twelve fall into 4 main categories: cognitive (thinking), emotional (feeling), social (relating) and sensory-motor (coordinating). Arts and crafts activities touch all of these developmental areas. Lets examine how. Cognitive skills include the ability to process new information, find solutions and, make decisions - all of which are required when experimenting with and assembling different materials to create something new and decorating projects. Art is the result of self-expression and creativity, which is caused by emotions. Art activities can help children handle stress and provides an outlet for their feelings. Using different materials also provides stimulation of the five senses and teaches a healthy outlet for pleasure and satisfaction. The result of an arts and crafts project can make a child proud and help boost confidence. Arts and crafts also encourage social interaction and communication between children as many projects require more than 2 hands and materials must be shared. Group arts and crafts projects can encourage friendships, relationship building and helpfulness. Less verbal children can manoeuvre more comfortably in a less verbal and more physical environment. Last but not least, children’s coordination can be improved by regularly engaging in art and craft activities. Managing and assembling different materials trains the fine motor skills and eye hand coordination. Art activities, which primarily activate the right hemisphere of the brain, are most strongly with emotional developmental while craft activities, which activate the left hemisphere of the brain are associated with cognitive, social and coordination skills. This is why we at Pritt are proud to present the large range of educational crafting projects that we feature on our website.

Sanat ve el işi açıklaması

Düzenli sanat ve el sanatları faaliyetleri çocukların daha sonraki yaşamları üzerinde çok değerli etkiye sahip olan kişisel ve kişiler arası becerilerinin gelişimine yardımcı olur. Önce sanat faaliyetleri ve el sanatları faaliyetlerini birbirinden ayırmak gerekir. Sanat açık uçludur, önceden tanımlanmış amacı yoktur. Sanat genellikle talimatlar olmadan çeşitli malzemeler ile özgür yaratma yoluyla kendini ifade etmektir,  diğer yandan el işi faaliyetlerinin, daha özel malzeme gerektiren daha yapılandırılmış ve önceden tanımlanmış bir hedefi vardır; örneğin kuş yuvası yapmak. Sanat ve el sanatları çocuklarda bazı gelişimsel hedeflere ulaşmak için kombine edilebilir.

Eric Erickson' a göre, Çocukluk ve Toplum’da , beş oniki yaş arası çocukların gelişim alanları 4 ana kategoriye ayrılmaktadır: bilişsel (düşünce), duygusal (hissi), sosyal (ilgili) ve duyusal-motor (koordinasyon). Sanat ve el sanatları faaliyetleri, bu gelişim alanlarının bütününe dokunur. Nasıl olduğunu kontrol edelim.

Bilişsel beceriler,  yeni bir şey yaratmak ve dekorasyon projeleri oluşturmayı içeren yeni bilgileri işlemek, çözümler bulmak ve karar alma yeteneğini içerir.

Sanat duyguların neden olduğu kendini ifade ve yaratıcılığın bir sonucudur. Sanat etkinlikleri çocukların stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir ve onların duyguları için bir çıkış teşkil edebilir. Farklı malzemeleri kullanarak da beş duyunun stimülasyonunu sağlar ve eğlence ve memnuniyet için sağlıklı bir çıkış yolu öğretir. Bir sanat ve el sanatları projesi sonucunda çocuk yaptıklarından gurur duyar ve kendine güveni artar.

Birçok projede 2 el kullanımı ve malzemelerin paylaşılması gerektiği için  sanat ve el sanatları da çocuklar arasındaki sosyal etkileşimi ve iletişimi teşvik eder. Grup sanat ve el sanatları projelerinde dostluklar, ilişki kurma ve yardımseverlik teşvik edilir. Az konuşan çocukların daha az sözel ve daha fazla fiziksel ortamda daha rahat manevra alanı olur.

Son ama en az değil, çocuk koordinasyonu düzenli olarak sanat ve el işi faaliyetleri ile geliştirilebilir. Farklı malzemelerin yönetimi ve montajı motor becerileri ve el göz koordinasyonunu geliştirir.

Beynin sol tarafını etkinleştiren zanaat faaliyetleri, Sanat etkinlikleri sırasında bilişsel, sosyal ve koordinasyon becerileri ile ilişkili beynin sol yarımküresini de etkinleştirir.

Pritt olarak biz de web sitemizde el sanatları eğitimi projelerini geniş bir yelpazede sunmaktan gurur duyuyoruz.